10th Disco

   

01. Kiss Me (Ft.YMGA + SUGAR FLOW)  (04:12)    

     작사, 작곡, 편곡  E-TRIBE                       

 

02. DJ (Ft.CL) (03:50)  / 작사, 작곡, 편곡 TEDDY

   

03. D.I.S.C.O (Ft. TOP) (03:43)    

     작사 TEDDY + TOP 작곡 TEDDY + KUSH 편곡 TEDDY+ KUSH

 

04. Party (Ft. G-Dragon) (03:17)    

     작사 G-Dragon 작곡 G-Dragon + 유건형 편곡 유건형

   

05. 흔들어 (Ft .Perry) (05:35)  / 작사 양현석 작곡, 편곡 PERRY

 

06. Celebration (04:05)  / 작사 양현석 작곡, 편곡 PERRY